فیلم دمو محصولات

داشبورد مدیریتی عملکرد حمل ریلی – بخش ظرفیت تن کیلومتر بلا استفاده

داشبورد مدیریتی عملکرد حمل ریلی – بخش آنالیز چرخه حمل

داشبورد مدیریتی عملکرد حمل ریلی – بخش آنالیز چرخه حمل

داشبورد مدیریتی عملکرد حمل ریلی – بخش روند حمل و تخلیه و بارگیری

داشبورد مدیریتی عملکرد حمل ریلی – بخش برنامه ریزی حمل

داشبورد مدیریتی عملکرد حمل ریلی – بخش برنامه ریزی حمل

ماژول برنامه ریزی حمل

ماژول برنامه ریزی حمل

داشبورد مدیریتی بهره برداری لکوموتیو

داشبورد مدیریتی رهگیری ناوگان حمل ریلی