داشبورد مدیریتی رهگیری ناوگان حمل ریلی

شرکت مهندسی ساینا سیستم با تحقیق بر روی شاخص های با اهمیت در زمینه حمل و نقل ریلی و نیز استقرار راهکار یکپارچه حمل و نقل ساینا شامل زیر سیستم های سیر و حرکت واگن ، لکوموتیو ، نگهداری و تعمیرات ، انبار ، خرید ، فروش و قراردادها ، خدمت جدیدی را در تولید گزاراشات و داشبوردهای مدیریتی ارائه می نماید.
 1. داشبوردهای مدیریتی و گزارش‌های حمل‌ونقل
  • آخرین وضعیت ناوگان شامل گزارش‌های زیر:

جدول تخصیص واگن به صاحب کالا، جدول تخصیص واگن به پروژه، لیست آخرین وضعیت ناوگان، نمودار تخصیص واگن به صاحب کالا، نمودار واگن در اختیار به تفکیک مالک، نمودار وضعیت تعمیری ناوگان، نمودار آخرین وضعیت بر اساس پروژه، نمودار آخرین وضعیت بر اساس رنج واگن، نمودار آخرین وضعیت بر اساس نوع واگن، جدول وضعیت واگن در ایستگاه، جدول موقعیت واگن پروژه‌ها، جدول وضعیت واگن در پروژه‌ها، جدول موجودی واگن در ایستگاه‌ها بر اساس گراف، جدول موجودی ایستگاه بر اساس نوع واگن، جدول وضعیت توقف در ایستگاه، جدول وضعیت توقف در ناحیه، جدول تأخیر در صدور بارنامه، نمودار واگن‌های موجود در ایستگاه، نمودار میزان توقفات ناوگان

 • کیلومتراژ طی شده واگن شامل گزارش‌های زیر:

کیلومتراژ روزانه واگن، نمودار مسافت پیموده شده، لیست کیلومتراژ دوره‌ای واگن، جدول کیلومتراژ واگن، نمودار کیلومتراژ طی شده بر اساس نوع واگن، نمودار کیلومتراژ طی شده بر اساس مالک، نمودار کیلومتراژ طی شده بر اساس رنج واگن

 • بارگیری و تخلیه شامل گزارش‌ها زیر:

جدول بارگیری و تخلیه ماهانه، جدول مقایسه بارگیری و تخلیه ماهانه در سال‌های مختلف، نمودار تعداد حمل ماهانه، نمودار تناژ حمل ماهانه، نمودار تعداد حمل سالانه، نمودار تناژ حمل سالانه، نمودار تناژ حمل پروژه، نمودار تعداد حمل پروژه، نمودار تناژ حمل صاحب کالا، نمودار تعداد حمل صاحب کالا، جدول بارگیری و تخلیه روزانه، جدول بارگیری و تخلیه مقایسه ماهانه پروژه‌ها، نمودار حمل بر اساس صاحب کالا، نمودار تناژ حمل بر اساس پروژه، نمودار تناژ حمل روزانه، نمودار تعداد حمل روزانه، نمودار ماهانه حمل، نمودار تعداد بارگیری و تخلیه بر اساس پروژه

 • حق دسترسی راه‌آهن

ریز حق دسترسی راه‌آهن، جدول حق دسترسی پروژه‌ها، جدول حق دسترسی بر اساس مسیر

 • درآمد و هزینه

جدول درآمد و هزینه ماهانه پروژه‌ها، نمودار درآمد و هزینه سالانه، نمودار درآمد هزینه ماهانه، نمودار درآمد و هزینه به تفکیک گروه پروژه، نمودار درآمد و هزینه به تفکیک صاحب کالا، نمودار درآمد و هزینه به تفکیک پروژه، لیست درآمد و هزینه واگن، جدول وضعیت سیر ناوگان، جدول درآمد و هزینه انواع واگن، نمودار درآمد و هزینه به تفکیک نوع واگن، نمودار درآمد و هزینه به تفکیک مالک، نمودار درآمد و هزینه به تفکیک رنج واگن، لیست درآمد و هزینه واگن به تفکیک پروژه، لیست سیر واگن به تفکیک پروژه، جدول عملکرد ناوگان به تفکیک پروژه

 

 • داشبورد آخرین وضعیت ناوگان

در این داشبورد کاربر می‌تواند کلیه اطلاعات مربوط به آخرین وضعیت ناوگان را در فرمت‌های مختلف و به‌صورت یکجا مشاهده نماید و در اخذ تصمیمات خود استفاده نماید.

 • داشبورد تعداد حمل

در این داشبورد کاربر می‌تواند کلیه اطلاعات مربوط به تعداد بارگیری و تخلیه شرکت را در سال‌ها، ماه‌ها و روزهای مختلف مشاهده نموده و عملکرد شرکت را با برنامه در نظر گرفته‌شده مقایسه و برسی نماید. در این گزارش امکان فیلتر اطلاعات با استفاده از کلیک روی ستون‌های نمودارهای مختلف ایجادشده است.

 • داشبورد تناژ حمل

در این داشبورد کاربر می‌تواند کلیه اطلاعات مربوط به تناژ بارگیری و تخلیه شرکت را در سال‌ها، ماه‌ها و روزهای مختلف مشاهده نموده و عملکرد شرکت را با برنامه در نظر گرفته‌شده مقایسه و برسی نماید. در این گزارش امکان فیلتر اطلاعات با استفاده از کلیک روی ستون‌های نمودارهای مختلف ایجادشده است.

 • داشبورد درآمد و هزینه

در این داشبورد کاربر می‌تواند کلیه اطلاعات مربوط به عملکرد شرکت و درآمد و هزینه‌ها را در سال‌ها، ماه‌ها مختلف بر اساس پروژه، صاحب کالا، انواع واگن، مالکیت واگن‌ها و … مشاهده نماید. در این گزارش امکان فیلتر اطلاعات با استفاده از کلیک روی ستون‌های نمودارهای مختلف ایجادشده است.

 • داشبورد کیلومتراژ ناوگان

در این داشبورد مسافت طی شده ناوگان به‌صورت دوره‌ای و بر اساس انواع و رنج‌های مختلف موردبررسی قرار می‌گیرد.