داشبورد مدیریتی بهره برداری لکوموتیو

این داشبورد مخصوص شرکت های خصوصی مالک لکوموتیو هست که لکوموتیو هایشان در شبکه ریلی مورد بهره برداری قرار می گیرد. این داشبورد به صورت WEB BASE بوده و همچنین قابلیت مشاهده از طریق اپلیکیشن اندروید و IOS را هم دارد. در این داشبورد مدیریتی صفحاتی شامل خلاصه عملکرد، روند سیر و بهره برداری، بررسی توقفات لکوموتیو، کارکرد تن کیلومتر، درآمد، تن کیلومتر محاسبه شده توسط راه آهن و مغایرت گیری کارکرد با کارکرد محاسبه شده توسط راه آهن مورد بررسی قرار می گیرد.

در قسمت اول این داشبورد مدیریتی خلاصه عملکرد را داریم. که در آن سعی شده چهار شاخص مهمی که در این حوزه وجود دارد را مورد بررسی قرار دهد. درآمد در روز قبل، ماه جاری، درآمد در سال جاری و مقایسه با مدت مشابه سال قبل و درآمد سال قبل در این بخش مورد بررسی قرار گرفته و این قسمت نشان می دهد که درآمد در سال جاری نسبت به سال قبل حدود هفده درصد رشد داشته است.

تن کیلومتر لکوموتیو

در بخش بعدی بحث تن کیلومتر را داریم که تن کیلومتر روز قبل، تن کیلو متر ماه جاری، تن کیلومتر سال جاری و مقایسه با مدت مشابه سال قبل و تن کیلومتر سال قبل قابل مشاهده است. در این جا مشاهده می کنیم که از لحاظ تن کیلومتر حدود 15 درصد عملکرد امسال نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده است.

در قسمت بعد میانگین لکوموتیو آماده به کار را داریم که تعداد لکوموتیو آماده به کار در روز قبل، میانگین در ماه جاری، سال جاری و سال قبل را نشان می دهد.

یکی از شاخص های خیلی مهم که میزان بهره برداری از لکوموتیو ها را نشان می دهد میانگین تن کیلومتر به ازای هر ساعت لکوموتیو آماده به کار هست که در روز قبل، ماه جاری، سال جاری و سال قبل با همدیگر قابل مقایسه اند.

توقفات لکوموتیو

در قسمت بعد توقفات لکوموتیو مورد بررسی قرار گرفته که امکان انتخاب سال، ماه یا روز خاصی در این قسمت وجود دارد. در نمودار بالا برای لکوموتیو های مختلف میزان ساعت توقف در تعمیرگاه، میزان ساعت توقف در ایستگاه های مسیر و ساعت سیر آن ها نمایش داده می شود. با انتخاب هر لکوموتیو می توانیم جدول سیر لکوموتیو در بلاک های مختلف مربوط به آن تاریخ را شامل ایستگاه، زمان سیر، زمان توقف در ایستگاه، وضعیت گرم یا سرد بودن، تاریخ های ورود و خروج و قطاری که لکوموتیو داخل آن بوده را مشاهد نماییم. در این بخش میزان توقف لکوموتیو ها در ایستگاه های مختلف روی نقشه قابل مشاهده هست.

به عنوان مثال می توانید مشاهده کنید که در دپوی سیرجان حدود 10 ساعت این لکوموتیو متوقف بوده یا مثلا در ایستگاه دپوی انشعاب حدود 1 و نیم ساعت توقف داشته است. همچنین در قسمت نقشه، می توانیم توقف کل لکوموتیو ها در آن روز را ببینم به عنوان مثال می توانیم مشاهده کنیم که در دپوی سیرجان حدود 100 ساعت لکوموتیو ها به صورت گرم و حدود 49 ساعت به صورت سرد متوقف بوده اند. با انتخاب ایستگاه روی نقشه می توانیم سهم توقف هر لکوموتیو را در نمودار مشاهده کنیم.

همچنین کلیه بخش های این داشبورد قابلیت بزرگنمایی و مشاهده به صورت full screen را دارد. اگر بخواهیم یک ماه را مورد بررسی قرار دهیم، می توانیم روز را در این قسمت حذف کنیم و وضعیت لکوموتیوها را به صورت ماهانه مورد بررسی قرار دهیم. الان نشان داده می شود که لکوموتیو 8033 کل زمان ماه را در تعمیرگاه متوقف بوده است. همچنین در این قسمت ها شاخص های مهمی مثل جمع زمان در سیر، توقف در ایستگاه، توقف در تعمیرگاه، میزان ساعت توقف لکوموتیوها به صورت سرد در بلاک، درصد آماده به کاری، درصد سیر و درصد حضور لکوموتیوها در تعمیرگاه قابل مشاهده است.

بهره برداری لکوموتیو

در این قسمت روند سیر و بهره برداری لکوموتیوها را به صورت سالانه، ماهانه و روزانه نمایش می دهد. شاخص های مهمی مثل درصد توقف در تعمیرگاه، درصد سیر، درصد آماده به کاری و میزان تن کیلومتر به ازای هر ساعت لکوموتیو آماده به کار در سال ها، ماه ها و روزهای مختلف باهم مقایسه می شود.

به عنوان مثال الان نشان می دهد که ضریب آماده به کاری از فروردین ماه روندی به شکل 66.6 و 66.8 و 62.0 را طی کرده است. درصد تعمیرگاه نشان می دهد که در اردیبشت علی رغم کمتر بودن مدت زمان توقف در تعمیرگاه وضعیت سیر در این ماه نسبت به ماه قبل کاهش پیدا کرده است. با کلیک روی هر کدام از این ماه ها می توانیم روند بهره برداری مربوط به همان ماه را مشاهده کنیم.

در قسمت کارکرد تن کیلومتر، کارکرد لکوموتیوها که توسط نرم افزار مدیریت لکوموتیو ساینا محاسبه می گردد، به صورت کلی و همچنین با اعمال ضریب ناحیه ای به صورت سالانه، فصلی، ماهانه و روزانه به تفکیک لکوموتیو و سایر اطلاعات وجود دارد. در قسمت فصلی و ماهانه میزان کارکرد در سال قبل هم در نظر گرفته شده است.

مثلا اینجا ما می توانیم مشاهده کنیم که در بهار کارکرد کل 759 میلیون تن کیلومتر بوده و کارکرد با اعمال ضریب ناحیه 577 و کارکرد کل سال قبل 896 میلیون تن کیلومتر بوده که نشان می دهد عملکرد تن کیلومتر نسبت به سال قبل در بهار وضعیت کمتری داشته است. با کلیک روی هر کدام از ماه ها می توانیم اطلاعات مربوط به لکوموتیوها را به صورت روزانه در آن ماه را مورد بررسی قرار دهیم. در این بخش محاسبه کارکرد تن کیلومتر لکوموتیوها در ایستگاه های مختلف روی نقشه قابل مشاهده است. کارکرد تن تن کیلومتر واگن ها در مسیرهای مختلف به تفکیک محموله، نوع واگن، ناحیه، مالک واگن و مسیر لکوموتیو قابل مشاهده است.

نرم افزار حمل و نقل ریلی

یکی از خصوصیاتی که این داشبوردها دارد این است که اگر بخواهیم به عنوان مثال یک لکوموتیو خاص را مورد بررسی قرار دهیم، می توانیم روی این لکوموتیو کلیک کنیم و روند تن کیلومتر این لکوموتیو را در سال ها، فصل ها، ماه ها و روزهای دلخواه مورد بررسی قرار دهیم.

در قسمت بعدی بحث درآمد لکوموتیو ها مورد بررسی قرار می گیرد که درآمد سالانه، درآمد ماهانه، درآمد فصلی و مقایسه با همین فصل در سال گذشته، درآمد ماهانه و مقایسه با سال قبل، درآمد روزانه و درآمد به تفکیک لکوموتیو قابل مشاهده است. می توانیم روی هر کدام از ماه ها کلیک کنیم و نمودار روزانه و به تفکیک لکوموتیو را در آن ماه خاص مورد بررسی قرار دهیم.

در بخش بعدی امکان مشاهده کارکرد لکوموتیو ها بر اساس محاسبات راه آهن وجود دارد. این اطلاعات ماهانه توسط راه آهن محاسبه شده و به صورت فایلی در اختیار شرکت ها قرار داده می شود و امکان import این اطلاعات در سیستم هم وجود دارد. در این بخش امکان مشاهده کارکرد به صورت سالانه، فصلی، ماهانه و به تفکیک اطلاعات لکوموتیو، مسیرهای واگن، محموله ها، نوع واگن، ناحیه، کارگزار و بر اساس مسیر لکوموتیو ها قابل مشاهده است.

مغایرت گیری با راه آهن

یکی از موارد خیلی مهمی که در این سیستم مورد توجه قرار گرفته است بحث مغایرت گیری کارکرد محاسباتی توسط راه آهن و کارکرد محاسبه شده در ساینا هست. در این نرم افزار شرکت ها به صورت روزانه محاسبات کارکرد خودشان را انجام می دهند و اطلاعات کارکرد را مورد پایش و ممیزی قرار می دهند. پس از پایان ماه زمانی که راه آهن اطلاعات مربوط به کارکرد محاسباتی خودش را در اختیار شرکت ها قرار می دهد و این اطلاعات در سیستم import می شود، در این بخش اطلاعات کارکرد محاسبه شده توسط راه آهن در کنار اطلاعات محاسبه شده توسط سیستم قرار می گیرد و ما می توانیم مغایرت گیری کنیم.

با کلیک روی هر ماه به عنوان مثال فروردین ماه مشاهده می کنیم کارکرد محاسباتی توسط راه آهن 267 میلیون و ساینا 259 میلیون و مغایرت 8 میلیون می باشد. این قسمت مغایرت در روزهای مختلف را نشان می دهد. این مغایرت قابل تفکیک بر اساس موارد و اطلاعاتی که معمولا عامل مغایرت در این محاسبات هستند مثل موارد محاسبه نشده در ساینا، موارد محاسبه نشده در راه آهن، مواردی که مغایرت در وزن واگن و یا مغایرت در مسافت بلاک هست.

برای بررسی دقیق تر می توانیم از جداول مغایرت گیری استفاده کنیم که به عنوان مثال در فروردین 99 می تواند تفکیک کند و نمایش دهد که چه قطارهایی در راه آهن محاسبه نشده، چه قطارهایی در ساینا محاسبه نشده، لیست واگن هایی که در راه اهن و ساینا دارای وزن مغایر هستند، بلاک هایی که از لحاظ مسافت مغایرت دارند و مسیر هایی که در محاسبات راه اهن و ساینا از لحاظ فشار محوری با هم مغایرت دارند، قابل مشاهده است در صورتی که این مغایرت ها برطرف شود و محاسبات انجام شود می توانیم به دقت بالاتری در محاسبات برسیم.