داشبورد مدیریتی عملکرد حمل ریلی – بخش ظرفیت تن کیلومتر بلا استفاده

در این بخش قبل از این که به نحوه محاسبه ظرفیت تن کیلومتر بلا استفاده بپردازیم، در داشبورد ناوگان در اختیار می توانیم تعداد ناوگان در اختیار را به صورت میانگین تعداد کل واگن در اختیار، تعداد واگن ملکی، تعداد واگن اجاره و میانگین تعداد واگن تعمیری در سال ها، ماه ها و روزهای مختلف و همچنین به تفکیک نوع مالکیت و نوع بارگیر را مشاهده کنیم. ( داشبورد مدیریتی )

نحوه محاسبه میانگین تعداد واگن در اختیار در این داشبورد به صورت روز شمار است به این ترتیب که اگر یک واگن در یک دوره زمانی تنها چند روز در اختیار شرکت قرار داشته باشد، فقط همان چند روز در محاسبات تعداد واگن در اختیار لحاظ می شود.همچنین امکان انجام فیلتر بر اساس گروه واگن، مالک، نوع بارگیر و نوع مالکیت وجود دارد. به عنوان مثال اگر نوع واگن لبه بلند انتخاب شود، کل این داشبورد بر اساس واگن های لبه بلند قابل مشاهده هست.

در قسمت بعدی ظرفیت تن کیلومتر بلا استفاده را داریم که با انتخاب سال مورد نظر می توانیم در این نمودار ظرفیت تن کیلومتر موجود، تن کیلومتر حمل شده و ظرفیت تن کیلومتر بلا استفاده را به صورت ماهانه مشاهده کنیم. همچنین در نمودار بعدی به صورت ماهانه سرعت سیر و درصد استفاده از ظرفیت قابل مشاهده است.

در قسمت بالا می توانیم تن کیلومتر حمل شده و مقدار هدف که همان ظرفیت تن کیلومتر هست و همچنین درصد استفاده از تن کیلومتر که در این جا منفی 27 درصد است را در ماه جاری، ماه قبل، فصل جاری و سال جاری مشاهده کنیم.

در جدول پایین به تفکیک نوع بارگیر و رنج واگن امکان مشاهده تعداد واگن در اختیار، میانگین تعداد واگن تعمیری، میانگین تعداد واگن آماده بکار، تعداد بارنامه صادر شده، تن کیلومتر، سرعت سیر استاندارد، ظرفیت تن کیلومتر، درصد استفاده از ظرفیت، میانگین تن کیلومتر حمل شده روزانه، مسافت باردار و سرعت سیر برای هر نوع بارگیر و هر رنج واگن قابل مشاهده می باشد.

با کلیک بر روی هر رنج واگن یا نوع بارگیر در قسمت بالا ما می توانیم روند استفاده از ظرفیت و سرعت سیر را به صورت ماهانه برای آن رنج یا نوع بارگیر مشاهده کنیم. در این داشبورد، نحوه محاسبه ظرفیت بر اساس سرعت سیر استاندارد است به این ترتیب که ما می توانیم در سیستم برای هر رنج واگن، استاندارد سرعت سیر آن رنج واگن را مشخص کنیم که این استاندارد می تواند بر مبنای استاندارد صنعت، استاندارد آن نوع واگن خاص و یا استاندارد شرکت باشد. بر اساس این استاندارد و ظرفیت بارگیری واگن، سیستم به صورت اتوماتیک ظرفیت واگن ها را بر اساس میانگین تعداد واگن آماده بکار محاسبه می کند و با کارکرد تن کیلومتر آن واگن مقایسه کرده و میزان استفاده از ظرفیت را محاسبه می کند.

همچنین در این قسمت امکان استفاده از فیلترهای مختلف هم وجود دارد که در صورت نیاز می توانیم اطلاعات را بر اساس آیتم مورد نظر فیلتر کنیم.
در داشبورد بعدی عملکرد به تفکیک واگن را داریم که برای هر شماره واگن در دوره دلخواه ما می توانیم اطلاعات تعداد روز در اختیار، تعداد روز آماده بکار، تعداد روز تعمیری، تعداد بارنامه باردار، مسافت باردار، تن کیلومتر، ظرفیت، درصد استفاده از ظرفیت، میانگین تن کیلومتر حمل شده روزانه و سرعت سیر را به تفکیک داشته باشیم.

همچنین در صورت نیاز می توانیم از فیلترهایی مثل رنج واگن، شماره واگن، مالک، نوع بارگیر و نوع مالکیت استفاده کنیم .
این اطلاعات در داشبورد خلاصه عملکرد هم استفاده شده و ما در داشبورد خلاصه عملکرد می توانیم سرعت سیر، تن کیلومتر از دست رفته، ظرفیت در ماه جاری و میانگین تعداد واگن در اختیار را در ماه جاری، ماه قبل، فصل جاری، سال جاری و سال قبل به صورت کلی مشاهده کنیم.

امتیاز بدهیدpost