داشبورد مدیریتی عملکرد حمل ریلی – بخش آنالیز چرخه حمل

در این داشبورد چرخه حمل بر اساس مسیرهای حمل را مشاهده می کنیم که در آن می توان بررسی کرد واگن در مراحل مختلف چرخه حمل بار به صورت متوسط چقدر توقف داشته است.

یک چرخه حمل بار واگن به صورت استاندارد شامل مراحل مختلف مانند زمان بارگیری، بارگیری تا صدور بارنامه، زمان انتظار از بارنامه تا تحویل دهی به راه آهن، تحویل دهی تا خروج از ایستگاه، مسیر باردار، ورود به ایستگاه تا تحویل گیری از راه آهن، زمان انتظار جهت تخلیه، زمان تخلیه و سایر مراحل دیگر مطابق شکل است.

در قسمت بالا هم زمان کل گردش، زمان سیر باردار، زمان سیر بدون بار، سرعت سیر، میانگین تن کیلومتر و تن کیلومتر حمل شده در دوره مورد نظر نمایش داده می شود.

همچنین در این جدول، مسیرهای حمل به ترتیب تعداد بارنامه باردار در دوره مورد نظر لیست شده است. در صورتی که از این جدول رکوردی انتخاب نشود، اطلاعات متوسط زمان توقف در مراحل مختلف چرخه حمل مربوط به کل ناوگان و کل مسیرها نمایش داده می شود و با انتخاب هر مسیر ما می توانیم اطلاعات چرخه حمل مربوط به آن مسیر و زمان سیر کل، زمان سیر باردار و بدون بار و همچنین سرعت سیر آن مسیر را مشاهده کنیم.

در صورت نیاز می توانیم ماه ها و سال های مختلف را انتخاب کنیم و اطلاعات مربوط به دوره دلخواه را مشاهده کنیم. همچنین در این قسمت بعضی از فیلترها مانند رنج واگن، صاحب کالا، کارگزار، مالک واگن، نوع بارگیر و نوع مالکیت هم وجود دارد که می توانیم اطلاعات را بر اساس این آیتم ها فیلتر کنیم.

در قسمت بعدی جدول چرخه حمل بر اساس مسیر را داریم که مسیرهای حمل در دوره انتخاب شده لیست شده و اطلاعات تعداد بارنامه باردار، تعداد بارنامه بدون بار، متوسط واگن در اختیار در هر مسیر، تن کیلومتر، سرعت سیر هر مسیر، تن کیلومتر به ازای هر روز واگنی که در این مسیر بوده، متوسط زمان سیر کامل، متوسط زمان سیر باردار، متوسط زمان سیر بدون بار و زمان های مراحل مختلف چرخه مثل انتظار بارگیری، بارگیری، بارگیری تا بارنامه و سایر اطلاعات در این جدول قابل مشاهده هستند.

در داشبورد بعدی چرخه حمل بر اساس پروژه های حمل را داریم که مانند داشبورد مدیریتی قبلی است با این تفاوت که می توانیم اطلاعات آنالیز چرخه حمل را برای پروژه های مختلف مشاهده نماییم. همچنین جدول چرخه حمل نیز بر اساس پروژه وجود دارد که می توانیم تعیین کنیم داخل هر پروژه تعداد بارنامه های باردار، بدون بار و سایر اطلاعات مربوط به هر پروژه به چه صورت بوده است.