داشبورد مدیریتی عملکرد حمل ریلی – بخش روند حمل و تخلیه و بارگیری

در این داشبورد مدیریتی به بررسی روند حمل ریلی بر اساس پارامترها و شاخص های مختلف می پردازیم. با توجه به تنوع مسیرها و محموله های مختلف که در صنعت ریلی وجود دارد، ممکن است شرکت ها از شاخص های مختلفی برای پایش عملکرد خود مثل تعداد بارنامه، تعداد محموله، تن کیلومتر حقیقی یا محسوب و یا تناژ حقیقی و محسوب استفاده کنند.

در این بخش با انتخاب نوع شاخص مناسب، می توانیم بر اساس شاخص انتخاب شده روند حمل و اطلاعات مختلف را مورد بررسی قرار دهیم به عنوان مثال در این قسمت بر اساس تن کیلومتر محسوب به میلیون تن می توانیم روند سالانه عملکرد حمل را ببینیم که در سال های مختلف چند میلیون تن حمل انجام شده، در بخش بعدی امکان مشاهده روند فصلی عملکرد حمل و مقایسه با فصل مشابه در سال قبل که به صورت پیش فرض سال جاری و سال قبل مورد پایش قرار می گیرد.

روند ماهانه عملکرد حمل و مقایسه با ماه مشابه در سال قبل در این قسمت قابل مشاهده و بررسی هست و نمودار آخر روند روزانه عملکرد حمل را داریم و می توانیم ببینیم که در هر روز چه میزان حمل انجام شده. با انتخاب هر روز می توانیم در نمودارهای سمت راست، اطلاعات مربوط به آن روز را مشاهده کنیم یا با انتخاب هر ماه می توانیم ماه مربوطه را مورد پایش قرار دهیم. در این قسمت همچنین اطلاعات حمل بر اساس مسیر شامل اطلاعات مبدا، مقصد، محموله، صاحب کالا، تعداد بارنامه، وزن حقیقی، تن کیلومتر حقیقی، وزن محسوب و تن کیلومتر محسوب و تعداد محموله قابل مشاهده است.

همچنین می توانیم عملکرد حمل را بر روی نقشه بر اساس مبدا بارگیری مشاهده کنیم یا بر اساس نوع مالکیت که چه مقدار از عملکرد مربوط به واگن های خصوصی و چه مقدار بر اساس واگن های اجاره زمانی هستند. همچنین می توانیم عملکرد را بر اساس مالک واگن، رنج واگن، پروژه، صاحب کالا، نوع بارگیر و محموله مورد بررسی و پایش قرار دهیم.

یکی از خصوصیات این داشبورد این هست که میتوانیم روی نمودارهای سمت راست یا جداول مربوطه کلیک کنیم و به عنوان مثال روند حمل این مسیر انتخاب شده را در سال ها، فصل ها، ماه ها و روزهای مختلف مورد بررسی قرار دهیم.

با انتخاب نوع شاخص، کلیه اطلاعات داشبورد بر اساس شاخص انتخاب شده تغییر می کند. همچنین در این داشبورد می توانیم از فیلترهای مختلف استفاده کنیم به عنوان مثال می توانیم اطلاعات را بر اساس صاحب کالا، پروژه، ایستگاه مبدا، کارگزار، مالک، محموله، مقصد، نوع بارگیری و اطلاعات دیگر فیلتر کنیم. به عنوان مثال اگر صاحب کالا را شرکت معدنی بهار انتخاب کنیم، می توانیم کلیه اطلاعات داشبورد را برای این صاحب کالا مورد بررسی و پایش قرار دهیم.

در قسمت بعدی روند تخلیه و بارگیری را داریم که می توانیم بر اساس تاریخ تخلیه و بارگیری، میزان تخلیه و بارگیری در سال ها، ماه ها و روزهای مختلف را مورد بررسی قرار دهیم. با انتخاب هر روز می توانیم اطلاعات مربوط به آن روز را مورد پایش قرار دهیم.

همچنین در سمت راست می توانیم اطلاعات تخلیه و بارگیری را بر اساس جدول مسیر، مشاهده بر روی نقشه، بر اساس نوع مالکیت، مالک واگن، رنج واگن، پروژه، صاحب کالا، نوع بارگیر و محموله مورد بررسی قرار دهیم.

با انتخاب هر روز می توانیم نمودارهای سمت راست را برای روز انتخاب شده مشاهده کنیم و با انتخاب هر ماه می توانیم اطلاعات مربوط به آن ماه را روی نقشه و سایر نمودارهای مربوطه مورد بررسی قرار دهیم.

همچنین در این قسمت نیز فیلترهای مختلفی مانند رنج واگن، محموله، ناحیه مبدا، مقصد، نوع بارگیر، کارگزار و سایر فیلترهای مورد نیاز در نظر گرفته شده است.

در قسمت بعدی جدول بارگیری و تخلیه را داریم که می توانیم اطلاعات تخلیه و بارگیری را داخل جدول مربوطه بر اساس پروژه در سال ها و ماه های مختلف مورد بررسی قرار دهیم.

امتیاز بدهیدpost