استقرار راهکار حمل و نقل Sayna ITS در شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی ج.ا.ا