استقرار نرم افزار نگهداری و تعمیرات ساینا Sayna CMMS در شرکت سیناریل پارس

استقرار نرم افزار نگهداری و تعمیرات ساینا Sayna CMMS در شرکت سیناریل پارس

استقرار نرم افزار نگهداری و تعمیرات ساینا Sayna CMMS در شرکت سیناریل پارس

شرکت سینا ریل پارس
Project By تیم نت ساینا
LAUNCHED January 1, 1970
FUNDING ENDS January 1, 1970
OUR GOAL استقرار نرم افزار نگهداری و تعمیرات ساینا Sayna CMMS در شرکت سیناریل پارس
PROJECT TIME
00 00 00 00

استقرار نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات ساینا Sayna CMMS  در شرکت سیناریل پارس

شرکت سینا ریل پارس در حال حاضر با دارا بودن حدود 250 واگن لبه بلند و 450 واگن مخزندار در مجموعه ی ملکی و قابلیت تأمین انواع واگنهای موجود به صورت استیجاری به عنوان یکی از شرکتهای مطرح در حیطه ی حمل بار از طریق ریل شناخته می شود.

http://srpt.ir/

Related Project

Back to Top