استقرار سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات و مدیریت تعمیرگاه در شرکت ریل پرداز سیستم

استقرار سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات و مدیریت تعمیرگاه در شرکت ریل پرداز سیستم

استقرار سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات و مدیریت تعمیرگاه در شرکت ریل پرداز سیستم

ریل پرداز سیستم
Project By تیم نت ساینا
LAUNCHED December 1, 2016
FUNDING ENDS December 30, 2016
OUR GOAL استقرار سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات و مدیریت تعمیرگاه در شرکت ریل پرداز سیستم
PROJECT TIME
00 00 00 00

استقرار سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات ، مدیریت تعمیرگاه،  انبار و  سیستم اندروید اعلام خرابی سفارش مشتری  در شرکت ریل پرداز سیستم

شرکت ریل پرداز سیستم به عنوان بازوی فنی و مهندسی گروه شرکت های ریل پرداز ارائه دهنده کلیه خدمات فنی مهندسی و بازرگانی مورد نیاز شرکت های گروه و سایر مالکین ناوگان ریلی در داخل و خارج کشور می باشد.

Related Project

Back to Top