استقرار سیستم های شرکت بهتاش سپاهان

استقرار سیستم

استقرار سیستم های شرکت بهتاش سپاهان

Project By ساینا سیستم
LAUNCHED April 1, 2012
FUNDING ENDS April 1, 2015
OUR GOAL استقرار سیستم های آریاز، نگهداری و تعمیرات ، انبار و حسابداری انبار و سرور گزارشات و داشبورد مدیریتی
PROJECT TIME
00 00 00 00

پس از استقرار موفقیت آمیز سیستم های جامع آریاز و سرور گزارشات و داشبورد مدیریتی ساینا ، استقرار سیستم های جامع نگهداری و تعمیرات، مدیریت تعمیرگاه و همچنین انبار و حسابداریانبار در شرکت بهتاش سپاهان و شرکت های زیر مجموعه آن اغاز گردیده است و مراحل پایانی خود را طی میکند.

Related Project

Back to Top