تیم استقرار نرم افزار شرکت ساینا

تیم استقرار شرکت مهندسی ساینا سیستم

تیم استقرار نرم افزار شرکت ساینا

نرم افزار های تولید شده باید در شرکت های مشتری نصب شوند
کار نصب و استقرار نرم افزار یک کار تخصصی و بسیار با اهمیت می باشد.
معمولا بهترین کارشناسان متخصص هر شرکت مسئولیت نصب و استقرار نرم افزار ها را بر عهده دارند.
مهمترین وظیفه این تیم، توسعه ، پیاده سازی و عملیاتی کردن راهکار ها می باشد.

My Skills

1%

My Experience

Back to Top