موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

آموزش و استقرار  نرم افزارهای گزارش ساز و  داشبوردهای مدیریتی،  حسابداری مالی تجمیعی هلدینگ و کنترل بودجه هلدینگی، طراحی راهکار و تولید نرم افزار انتقال و تبدیل اطلاعات قبلی و جدید سیستم های مالی شرکت های عضو هلدینگ به نرم افزار مالی سایناسیستم

موسسه خيريه در تاريخ 24/3/1344 توسط مرحوم حسين همدانيان تأسيس گرديده و تحت شماره 40 در دفتر ثبت مؤسسات ملي اداره ثبت شرکتهاي اصفهان به ثبت رسيده و بدواً توسط خود ايشان اداره مي گرديده است. اين نحوه عمل تا سال 1354 ادامه داشته و دراين سال با تدوين اساسنامه جديد و واگذاري قسمتي از اموال مرحوم حسين همدانيان به موسسه خيريه عمليات آن تحت نظر هيات موتمنين منتخب مسئولان وقت قرار گرفته است.