شرکت حمل و نقل سیناریل پارس

استقرار نرم افزار نگهداری و تعمیرات ساینا Sayna CMMS  در شرکت سیناریل پارس

شرکت سینا ریل پارس در حال حاضر با دارا بودن حدود 250 واگن لبه بلند و 450 واگن مخزندار در مجموعه ی ملکی و قابلیت تأمین انواع واگنهای موجود به صورت استیجاری به عنوان یکی از شرکتهای مطرح در حیطه ی حمل بار از طریق ریل شناخته می شود.

http://srpt.ir/